ACDMA

L'associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un/a professional de la mediació? DIRECTORI ----- Visiteu la XARXA SOCIAL ACDMA Trobareu totes les activitats de l'associació i esdeveniments del món dels ADRs

OBJECTIUS

OBJECTIUS I REPTES DE L’ACDMA PER ALS ANYS 2012 fins 2016

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i,  alhora,  promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general.
I es per això que treballa intensament dins d’aquest 4 eixos principals:
  1. Aprofundir en l’estat actual de la mediació de conflictes des de la perspectiva dels elements clau que configuren una professió, la de la mediació de conflictes. Una professió jove i encara no prou coneguda per la ciutadania però amb una intensa trajectòria plena d’experiències pioneres a Catalunya, objecte de referència a d’altres comunitats i estats.
  2. Articular propostes que garanteixin la millor pràctica de la mediació de conflictes partint dels drets i dels deures laborals de la persona mediadora com a professional d’un sector emergent.
  3. Facilitar que els professionals de la mediació de conflictes, les persones estudioses i impulsores dels mètodes de resolució alternativa de conflictes i les persones en formació que esdevindran els futurs mediadors, es continuïn trobant i compartint coneixement a la xarxa social de l’entitat que és oberta a tothom. En aquests moments té 631 participants i es pot visitar a http://acdmasocialnetwork.ning.com
  4. Consolidar una estructura on tots el professionals de la mediació que ho desitgin formin part de l’entitat com associats i, en conseqüència, enfortir aquesta associació que sap treballar en col·laboració i alhora amb independència fruït del treball cooperatiu intern dels seus membres i persones col·laboradores des de l’any 1993.
En resum, l’associació aposta per la mediació de conflictes com una professió independent basada en una formació de grau i post-grau específica en gestió i resolució de conflictes, i en una pràctica professional de qualitat a la que la ciutadania  tingui fàcil accés

ESTATUTS

Les finalitats de l´Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA son les següents:      
a) Vetllar pel bon exercici de la professió i pel respecte dels drets de les persones destinatàries dels serveis professionals i a aquest efecte, posar en coneixement de l’Administració la comissió d’infraccions regulades pel títol III de la Llei 7/2006 de 31 de maig      
b) Representar les persones associades i exercir accions en defensa de llurs drets i interessos, els de l’associació i els generals vinculats a l’exercici de la professió  
c) Proporcionar l’adequada formació pràctica en la mediació a les persones que sol·licitin el seu ingrés a l’associació sense tenir-la      
d) Prestar serveis a les persones associades i en especial, promoure la seva formació contínua        
e) Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència      
f) Intervenir, per via de mediació o altres vies de resolució no judicials, en els conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades      
g) Col·laborar amb els col·legis professionals d’àmbits afins i amb altres entitats representatives d’interessos ciutadans directament vinculades a l’exercici de la professió
h) Participar en òrgans consultius de l’Administració, intervenir en procediments administratius d’acord amb la llei i en especial, ésser escoltada en l’elaboració de les disposicions de caràcter general que afectin directament l’exercici de la professió      
i) Emetre informes i dictàmens sobre matèries rellevants per a la professió, a petició de l’Administració o dels Tribunals      
j) Exercir les funcions i activitats que no impliquin exercici d’autoritat que li siguin delegades per l’Administració de la Generalitat o de qualsevol altra administració pública
k) Promoure la mediació en tot tipus de conflictes      
l) Constituir federacions amb altres associacions i eventualment confederacions i integrar-s’hi, així com coordinadores o similars      
m) Dur a terme amb l’Administració pública i amb el sector privat, a partir de convenis, concerts o altres formes de col·laboració, activitats econòmiques accessòries o subordinades a llurs finalitats, destinant els seus rendiments exclusivament al compliment d’aquelles      
n) Desenvolupar qualsevol altra funció que li puguin atribuir les lleis

Associació de Professionals de la Mediació 
de Conflictes de Catalunya (ACDMA)

Membres de la Junta directiva 2016-2020

President:   Marion Hohn i Abad
Secretària: Elena Màrquez i Losada                                          
Tresorera: Francesca Ferrari i Rebull
Vocals: Joan Sendra i Montes, Ernestina Labrador i Carrasco, Ma José Martínez Romero

Membres de la Junta directiva 2012-2016

Presidenta: Núria Villanueva Rey
Vicepresidenta: Consol Martí Baldellou
Secretària: Catherine Perelló Scherdel                                              
Tresorera: Sílvia Casanovas Danés
Vocals:  Ángels Cabello Guilera, Joan Sendra Montes i Mercè Alaball

Membres de la Junta directiva 2008 - 2012
Presidenta: Núria Villanueva Rey
Secretària:  Marta Uxó de la Yglesia                                       
Tresorera: Sílvia Casanovas Danés
Vocals: Bonaventura Baiget Garcia-Cuervo, Perelló Scherdel, Miquel Tort Santos i Xavier Jiménez Terrer 


Associació Catalana pel Desenvolupament 
de la Mediació i l'Arbitratge ACDMA 1993 fins 2009

JUNTA DIRECTIVA 2004 - 2008
Presidenta
Ma Mercedes Tarrazón Rodon
Vice-presidenta
Núria Calderer Pérez
Tresorera
Magda Ardiaca Goñi
Secretària
Natàlia Ferre Giró
Vocal
Artur Román Soler
Vocal
Sílvia Casanovas Danés

Eulàlia Molins Amat
Col·laboracions
Responsables  projectes

JUNTA DIRECTIVA 2003-2004
President


Bonaventura Baiget García-Cuervo
Vice-presidenta
Núria Calderer Pérez
Tresorera
Magda Ardiaca Goni
Secretària
Núria Villanueva Rey
Col·laboracions
Responsables de projectes

JUNTA DIRECTIVA 2000-2003
President


Bonaventura Baiget García-Cuervo
Vice-presidenta
Mercedes Monjo i Larrañaga
Tresorera
Ma Cristina Recouso i Franco
Secretària
Matilde González i Jiménez
Vocal
Cristina Montijano i Pérez
Vocal
Xavier Jiménez i Terrer
Vocal
Montserrat Martínez i Camps
Vocal
Miquel Tort i Santos
Vocal
Joan Sendra i Montes
Vocal
Sílvia Vázquez i Rigual
Col·laboracions
Responsables Comissions Treball
Consell redactor Revista ACORD
JUNTA DIRECTIVA 1999- 2000
Presidenta

Consol Martí i Balldellou
Vice-presidenta
Mercedes Monjo i Larrañaga
Tresorera
Àngels Cabello i Guilera
Secretari
Robert Gimeno i Vidal
Vocal
Bonaventura Baiget García-Cuervo
Vocal
Josep Redorta i Lorente
Vocal
Ma Cristina Recouso i Franco
Col·laboracions
Responsables Comissions  Treball
Consell redactor Revista ACORD


JUNTA DIRECTIVA 1996- 1999
Presidenta
Consol Martí i Balldellou
Vice-presidenta
Mercedes Monjo MonLarrañaga
Tresorera
Àngels Cabello i Guilera
Secretari
Robert Gimeno i Vidal
Vocal
Bonaventura Baiget García-Cuervo
Vocal
Ignacio Bolaños Cartujo
Responsables Comissions de Treball
Consell redactor Revista ACORD

JUNTA DIRECTIVA 1993-1996
President
Salvador Puntes i Guerrero
Tresorera
Natàlia Ardèvol i Ribera
Consol Martí i Balldellou
Iago de Balanzò
Pascual Ortuño i Muñoz
Josep Jover i Padrós
Responsables  Comissions de Treball
Consell redactor de la  Revista ACORD

ANY 1993
Associació Catalana pel Desenvolupament
de la Mediació i l'Arbitratge ACDMA
SOCIS FUNDADORS
Salvador Puntes i Guerrero
Iago de Balanzó i Solà
Consol Martí i Balldellou
Natàlia Ardèvol i Ribera
Josep Jover i Padrós
Pascual Ortuño i Muñoz