ACDMA

L'associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un/a professional de la mediació? DIRECTORI ----- Visiteu la XARXA SOCIAL ACDMA Trobareu totes les activitats de l'associació i esdeveniments del món dels ADRs

DÓNA'T D'ALTA

Què cal fer per associar-vos? 

 1. Complir els requisits de l'article 6 dels Estatuts de l'entitat.
 2. Omplir el formulari en línia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya + omplir i enviar a info@acdma.org el formulari en word de petició d'alta
 3. Presentar la documentació en paper per correu postal  al Rocafort, 242 bis, 3a planta (Espai CIEMEN) 08029 Barcelona.
 4. O bé, el més aconsellable,  enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf


La documentació dels associats i associades consta dels 5 ó 6 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
 3. Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
 4. Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes. OPCIÓ: Seguro Mediadores 2019 ACDMA solicitud
 5. Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari  i llegiu les diferents opcions  per explicar el vostre inici professional en ADR en general 
 6. OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)

Què cal fer per a PRE- associar-vos?

 • Complir els requisits de l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
 • Omplir el formulari en linia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya 
 • Enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf

La documentació dels pre-associats i pre-associades consta des 2 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o títol si ja ha estat finalitzada en pdf.

ESTATUTS ACDMA PER A NOUS ASSOCIATS  

Article 6: Pot formar part de l’Associació tota persona física que, d’acord amb el reglament d'admissió aprovat per l'Assamblea General, reuneixi i acrediti els següents requisits:
a)     Estar en possessió d'un títol universitari
b)     Una formació i capacitació específica en mediació obtinguda d’acord amb la regulació establerta legalment. La Junta Directiva podrà reconèixer implícita aquesta formació en aquelles persones que realitzin o hagin realitzat una tasca docent o investigadora en la mediació que notòriament la pressuposi ,
c)     Una experiència professional en la mediació degudament acreditada a la Junta Directiva o superar un curs pràctic de la mediació, degudament homologat
d)     No tenir antecedents penals dolosos vigents ni estar expulsada o sancionada greument per cap associació o col·legi professional
e)     Disposar i mantenir operatius els elements tècnics que permetin la permanent comunicació telemàtica de la persona associada amb l’Associació, objectiu prioritari d’aquesta
f)      Sol·licitar-ho per escrit i ser admesa per la Junta Directiva, La Junta Directiva no podrà denegar l’admissió si es reuneixen els anteriors requisits

QUOTES: 30 euros d'inscripció i 2 quotes a l'any de 50 euros. Total = 100 euros per any

PRE-ASSOCIATS 
Article 8:
La Junta Directiva podrà atorgar temporalment la condició d'estudiant pre-associat a aquelles persones que estiguin formant-se com a futurs mediadors
El reconeixement d’aquesta condició comportarà la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, amb la quota reduïda que estableixi l’Assemblea General, però sense tenir dret a vot en els organismes associatius

QUOTES: 50 euros a l'any

COL·LABORADORS/ES 
Article 9:  A las persones o institucions que acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació i implantació de la mediació, a proposta de l'associació, se'ls podrà reconèixer la condició de col·laborador/ad’acord amb lo que disposi el reglament d’admissió aprovat per l’Assemblea General.  La condició reconeguda de col·laborador/a comportarà també la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, condicionada o no a la reciprocitat envers els associats i d’assistir als actes associatius però sense tenir dret a vot en els mateixos

QUOTES: 0 euros

Article 25: En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres pre-associats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Per registrar-se al Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es necessita:

 1. Titulació universitària
 2. Formació homologada pel Centre de Mediació tal com estableix la llei catalana de 2009 http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/formacio_homologada/ o bé formació no homologada complint els requisits Ordre JUS/245/2014 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/mediacio_en_dret_privat
 3. Estar col·legiada en un Col·legi Professional o bé en una Associació professional com per exemple ACDMA. (Es pot pertànyer a un col·legi i a una associació professional alhora, de fet, moltes persones mediadores tenen aquesta doble adscripció per militància en la mediació de conflictes)
 4. Tenir una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
 5. Presentar la sol·licitud i tots els documents anteriors originals o compulsats.Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a una associació professional de la mediació pdf icon[581,87 KB ]

ASSOCIATS I ASSOCIADES ACDMA ACTUALITZAT MARÇ 2020

ORDRE ALFABÈTIC

ORDRE ANTIGUITAT

Abella Ezquerra, Carme
130
De Balanzo i Solà, Iago
1
Adrian Prada Sevilla
210
Ortuño I Muñoz, José Pascual
2
Alaball i Gimenez, Mercè
63


Alvarez Roca, Clara
125
Vidal i Teixidor, Antoni
5
Ardiaca i Goni, Magda
43
Borras i  Cabaces, Tre
6
Ayala Rovira, Marta
159
Soler i Roque, Ma Rosario
7
Baig Viñas, Marçal
124
Perelló i Scherdel, Catherine
9
Barnadas i Vintró, Elisabet
14
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)
12
Barredo Gutiérrez, Blanca
120
Barnadas i Vintró, Elisabet
14


Labrador i Carrasco, Ernestina
15
Bobet Brieba, Sebastian
110
Calderer i Pérez, Núria
16
Boncompte Pueyo, Elisabet
163
Villanueva i Rey, Núria
19
Borras i  Cabaces, Tre
6
Vall i Rius, Anna
21
Borrell i Pla, Neus
67
Casanovas i Danés, Sílvia
22
Borrull i March, Antonia Maria
35
Román i Soler,  Artur
28
Buscarons Gelabertó, Mònica
143
De Irala Indart, Begoña
29
Cabello i Guilera, Angels
58
Ferrari i Rebull, Francesca
31
Cabós i Solé, Isabel
84
Sendra i Montes, Joan
32
Calderer i Pérez, Núria
16
Montijano i Pérez, Cristina
34
Calvet, Andreu
214
Borrull i March, Antonia Maria
35
Capdevila i Brophy, Connie  
87
Carmenati, Emanuela
37
Carmenati, Emanuela
37
Ardiaca i Goni, Magda
43
Carreras Recordà, Margarita
136
Dalmau i Domingo, Roser
44
Casanovas i Danés, Sílvia
22
Olano i Lafita, Virginia
45
Castillo Tienda, Francisco
198
Mirabet i Cucala, Montse
46
Catà Codina, Pilar
148
Gilabert i Escribá, Elisa
47
Clariana Patron, Ricart
188
Tarrazón Rodón, Mercedes
48
Clavero Vicente, Ismael
158
Ramoneda, Pilar
49
Cobler i Martinez, Elena
64
Vilaseca i Baró, Sheila
51
Coll Canet, Gloria
191
Uxo de la Yglesia, Marta
52
Comellas, Jordi
215
Espinós i Borrás, Fernando
54
Conti, Alessia
203
Cabello i Guilera, Angels
58
Corbera Garrido, Xavier
217
Martí Baldellou, Consol
59
Cortés i Pastor, Marc
96
Esparrica i Gil, Judith
60
Cruz,  Susanna
207
Redorta i Lorente, Josep
61


Alaball i Gimenez, Mercè
63

Cobler i Martinez, Elena
64
Dalmau i Domingo, Roser
44
Maeso i García, Lluïsa
65
De Balanzo i Solà, Iago
1
Molinero i Ruiz, Francisco
66
De Irala Indart, Begoña
29
Borrell i Pla, Neus
67
De la Càmara, Belen
160
Izquierdo i Molinero, Miquel
71
Esparrica i Gil, Judith
60
Guitart i Sabater, Elisabeth
73
Espinós i Borrás, Fernando
54
Marquez i Losada , Elena
78
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)
12
Gago i López, Pablo
80
Ferrari i Rebull, Francesca
31
Pinilla i Gracia, Carolina
81
Fita Mir, Elena
200
Vinaixa i Montané, Jordi Blai
82
Fité i Guarro, Josep
114
Hohn i Abad, Marion
83
Gago i López, Pablo
80
Cabós i Solé, Isabel
84
Gainza Martinez, Mireia
205
Prokopljevic, Milena
86
Gamero Gómez, Joan
138
Capdevila i Brophy, Connie  
87


López i Amo, Mireia
89
Garcia Heredero, Rafael
178
Munné i Tomás, Maria
91
Garcia i Coll, Joana
116
Cortés i Pastor, Marc
96
Garcia Roqueta, Carles
177
Masip i Vidal, Jordi
97
Gilabert i Escribá, Elisa
47
Pons i García, Gemma
99
Guerrero Mendoza, Ester
194
Rodríguez Viñas, Patrícia
102
Guitart i Sabater, Elisabeth
73


Herms Fontquerni, Renata
153
Isern Rovira, Anna
105
Hernández Moreno, Montse
204
Sánchez Pérez, Montserrat
108
Hernando i Ponce, Marcos Antonio
118
Bobet Brieba, Sebastian
110
Hohn i Abad, Marion
83
Fité i Guarro, Josep
114
Iñiguez Marín, Concepción
161
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 
115
Isern Rovira, Anna
105
Garcia i Coll, Joana
116
Izquierdo i Molinero, Miquel
71


Jarque Julian , Laura Ester
139
Hernando i Ponce, Marcos Antonio
118
Labrador i Carrasco, Ernestina
15
Barredo Gutiérrez, Blanca
120
Lagen Vidal, Juan
168
Morral i Nadal, Núria
121
Latorre Martínez, Javier
154
Baig Viñas, Marçal
124
López i Amo, Mireia
89
Alvarez Roca, Clara
125
Ludeña, Cristina
211
Rodríguez Rodríguez, Albert
126
Maeso i García, Lluïsa
65
Tena Pera, Ramón
128
Marquez i Losada , Elena
78
Abella Ezquerra, Carme
130
Martí Baldellou, Consol
59
Mesas Jimenez, Isabel
134
Martí Cabestany, Ester
208
Nardi Prat, Antoni
135
Martínez Romero, Maria José
137
Carreras Recordà, Margarita
136
Masip i Vidal, Jordi
97
Martínez Romero, Maria José
137
Mateu González, Albert
176
Gamero Gómez, Joan
138
Mendoza Martínez, Sara
216
Jarque Julian , Laura Ester
139


Sala Godia, Eva
142
Mesas Jimenez, Isabel
134
Buscarons Gelabertó, Mònica
143
Milan Mesa, Josefa Maria
185


Mir Martin, Montse
180
Vall Carbonell, Gemma
145
Mirabet i Cucala, Montse
46
Salazar Sanchís, Noelia
146
Molinero i Ruiz, Francisco
66
Riera Solà, Lluis
147
Montijano i Pérez, Cristina
34
Catà Codina, Pilar
148
Montobbio Campa, Lucia
187
Torné Coloreu, Anna
150
Montosa Fernandez, Sonsoles
175


Morral i Nadal, Núria
121
Herms Fontquerni, Renata
153
Movilla Rubio, M. Teresa
202
Latorre Martínez, Javier
154
Munné i Tomás, Maria
91
Pastor Pérez, Xavier
156
Nardi Prat, Antoni
135
Clavero Vicente, Ismael
158
Navas Jara, Maria
162
Ayala Rovira, Marta
159
Olano i Lafita, Virginia
45
De la Càmara, Belen
160
Ortuño I Muñoz, José Pascual
2
Iñiguez Marín, Concepción
161


Navas Jara, Maria
162
Pastor Pérez, Xavier
156
Boncompte Pueyo, Elisabet
163
Pedrola Jándula, Elsa
174
Polo Prados, Sonia
165
Perelló i Scherdel, Catherine
9
Urquiza Finestras, Gloria
166
Pinilla i Gracia, Carolina
81


Planes Rovira, Oscar
212
Lagen Vidal, Juan
168
Polo Prados, Sonia
165
Viaplana Blasco, Montserrat
169
Ponce Mas, Marta
199
Ponce Perez, Esther
172
Ponce Perez, Esther
172
Reinoso Prusilla, Alberto Ibai
173
Pons i García, Gemma
99
Pedrola Jándula, Elsa
174
Prokopljevic, Milena
86
Montosa Fernandez, Sonsoles
175
Pujol Carme, Mireia Carme
184
Mateu González, Albert
176
Ramoneda, Pilar
49
Garcia Roqueta, Carles
177
Redorta i Lorente, Josep
61
Garcia Heredero, Rafael
178
Reinoso Prusilla, Alberto Ibai
173
Rosés Sala, Carles
179
Ribó Soldevila, Laura
196
Mir Martin, Montse
180
Riera Solà, Lluis
147
Pujol Carme, Mireia Carme
184
Rivelles Puig, Xavier Salvador
190
Milan Mesa, Josefa Maria
185
Rodríguez Rodríguez, Albert
126
Tinoco Camarena, José Manuel
186
Rodríguez Viñas, Patrícia
102
Montobbio Campa, Lucia
187
Román i Soler,  Artur
28
Clariana Patron, Ricart
188
Rosés Sala, Carles
179
Rivelles Puig, Xavier Salvador
190
Sala Godia, Eva
142
Coll Canet, Gloria
191
Salazar Sanchís, Noelia
146
Vives Matheu, Antoni
192
Sánchez Pérez, Montserrat
108


Sánchez Tena, Santiago
197
Guerrero Mendoza, Ester
194
Sendra i Montes, Joan
32
Vilella Arqué, Sònia
195
Sepúlveda Rivero, Juan Antonio
209
Ribó Soldevila, Laura
196
Soler i Roque, Ma Rosario
7
Sánchez Tena, Santiago
197
Soler, Verónica
201
Castillo Tienda, Francisco
198
Tarrazón Rodón, Mercedes
48
Ponce Mas, Marta
199
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 
115
Fita Mir, Elena
200
Tena Pera, Ramón
128
Soler, Verónica
201
Tinoco Camarena, José Manuel
186
Movilla Rubio, M. Teresa
202
Torné Coloreu, Anna
150
Conti, Alessia
203
Urquiza Finestras, Gloria
166
Hernández Moreno, Montse
204
Uxo de la Yglesia, Marta
52
Gainza Martinez, Mireia
205
Vall Carbonell, Gemma
145
Wilhelm Wainsztein, Javier
206
Vall i Rius, Anna
21
 Susanna Cruz
207
Vancells, Helena
213
Martí Cabestany, Ester
208
Viaplana Blasco, Montserrat
169
Sepúlveda Rivero, Juan Antonio
209
Vidal i Teixidor, Antoni
5
Adrian Prada Sevilla
210


Ludeña, Cristina
211
Vilaseca i Baró, Sheila
51
Planes Rovira, Oscar
212
Vilella Arqué, Sònia
195
Vancells, Helena
213
Villanueva i Rey, Núria
19
Calvet, Andreu
214
Vinaixa i Montané, Jordi Blai
82
Comellas, Jordi
215
Vives Matheu, Antoni
192
Mendoza Martínez, Sara
216
Wilhelm Wainsztein, Javier
206
Corbera Garrido, Xavier
217


Data actualització: 30 de març de 2020


MEMBRE D'HONOR 
Sr. Bonaventura Baiget García Cuervo 
MEMBRES COL·LABORADORES

Dra. Immaculada Armadans Tremolosa
Dra. Isabel Viola Demestre 
Dra. Vânia Loureiro Campelo