ACDMA

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un professionals de la mediació? Obri el directori indexat per demarcacions i especialitats: DIRECTORI

Us voleu associar? ompliu formulari en línia

ASSOCIATS I ASSOCIADES : Com fer servir l´espai de l´ACDMA per fer les vostres mediacions?

DÓNA'T D'ALTA

Què cal fer per associar-vos? 

 1. Complir els requisits de l'article 6 dels Estatuts de l'entitat.
 2. Omplir el formulari en línia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya  
 3. Presentar la documentació en paper per correu postal  al Rocafort, 242 bis, 3a planta (Espai CIEMEN) 08029 Barcelona.
 4. O bé, el més aconsellable,  enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf
La documentació dels associats i associades consta dels 5 ó 6 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
 3. Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
 4. Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes. OPCIÓ: Seguro Mediadores 2019 ACDMA solicitud
 5. Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari  i llegiu les diferents opcions  per explicar el vostre inici professional en ADR en general 
 6. OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)

Què cal fer per a PRE- associar-vos?

 • Complir els requisits de l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
 • Omplir el formulari en linia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya 
 • Enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf

La documentació dels pre-associats i pre-associades consta des 2 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o títol si ja ha estat finalitzada en pdf.

ESTATUTS ACDMA PER A NOUS ASSOCIATS  

Article 6: Pot formar part de l’Associació tota persona física que, d’acord amb el reglament d'admissió aprovat per l'Assamblea General, reuneixi i acrediti els següents requisits:
a)     Estar en possessió d'un títol universitari
b)     Una formació i capacitació específica en mediació obtinguda d’acord amb la regulació establerta legalment. La Junta Directiva podrà reconèixer implícita aquesta formació en aquelles persones que realitzin o hagin realitzat una tasca docent o investigadora en la mediació que notòriament la pressuposi ,
c)     Una experiència professional en la mediació degudament acreditada a la Junta Directiva o superar un curs pràctic de la mediació, degudament homologat
d)     No tenir antecedents penals dolosos vigents ni estar expulsada o sancionada greument per cap associació o col·legi professional
e)     Disposar i mantenir operatius els elements tècnics que permetin la permanent comunicació telemàtica de la persona associada amb l’Associació, objectiu prioritari d’aquesta
f)      Sol·licitar-ho per escrit i ser admesa per la Junta Directiva, La Junta Directiva no podrà denegar l’admissió si es reuneixen els anteriors requisits

QUOTES: 30 euros d'inscripció i 2 quotes a l'any de 50 euros. Total = 100 euros per any

PRE-ASSOCIATS 
Article 8:
La Junta Directiva podrà atorgar temporalment la condició d'estudiant pre-associat a aquelles persones que estiguin formant-se com a futurs mediadors
El reconeixement d’aquesta condició comportarà la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, amb la quota reduïda que estableixi l’Assemblea General, però sense tenir dret a vot en els organismes associatius

QUOTES: 50 euros a l'any

COL·LABORADORS/ES 
Article 9:  A las persones o institucions que acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació i implantació de la mediació, a proposta de l'associació, se'ls podrà reconèixer la condició de col·laborador/ad’acord amb lo que disposi el reglament d’admissió aprovat per l’Assemblea General.  La condició reconeguda de col·laborador/a comportarà també la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, condicionada o no a la reciprocitat envers els associats i d’assistir als actes associatius però sense tenir dret a vot en els mateixos

QUOTES: 0 euros

Article 25: En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres pre-associats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Per registrar-se al Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es necessita:

 1. Titulació universitària
 2. Formació homologada pel Centre de Mediació tal com estableix la llei catalana de 2009 http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/formacio_homologada/ o bé formació no homologada complint els requisits Ordre JUS/245/2014 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/mediacio_en_dret_privat
 3. Estar col·legiada en un Col·legi Professional o bé en una Associació professional com per exemple ACDMA. (Es pot pertànyer a un col·legi i a una associació professional alhora, de fet, moltes persones mediadores tenen aquesta doble adscripció per militància en la mediació de conflictes)
 4. Tenir una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
 5. Presentar la sol·licitud i tots els documents anteriors originals o compulsats.Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a una associació professional de la mediació pdf icon[581,87 KB ]

ASSOCIATS I ASSOCIADES ACDMA ACTUALITZAT JULIOL 2019

ORDRE ALFABÈTIC

ORDRE ANTIGUITAT

Abella Ezquerra, Carme
130
De Balanzo i Solà, Iago
1
Alaball i Gimenez, Mercè
63
Ortuño I Muñoz, José Pascual
2
Alvarez Roca, Clara
125
Menéndez i Cuenca, Mª Angeles
4
Ardiaca i Goni, Magda
43
Vidal i Teixidor, Antoni
5
Ayala Rovira, Marta
159
Borras i  Cabaces, Tre
6
Baig Viñas, Marçal
124
Soler i Roque, Ma Rosario
7
Barnadas i Vintró, Elisabet
14
Perelló i Scherdel, Catherine
9
Barredo Gutiérrez, Blanca
120
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)
12
Barrena C asero, Germán
144
Barnadas i Vintró, Elisabet
14
Bobet Brieba, Sebastian
110
Labrador i Carrasco, Ernestina
15
Boncompte Pueyo, Elisabet
163
Calderer i Pérez, Núria
16
Borras i  Cabaces, Tre
6
Villanueva i Rey, Núria
19
Borrell i Pla, Neus
67
Vall i Rius, Anna
21
Borrull i March, Antonia Maria
35
Casanovas i Danés, Sílvia
22
Buscarons Gelabertó, Mònica
143
Román i Soler,  Artur
28
Cabello i Guilera, Angels
58
De Irala Indart, Begoña
29
Cabós i Solé, Isabel
84
Ferrari i Rebull, Francesca
31
Calderer i Pérez, Núria
16
Sendra i Montes, Joan
32
Capdevila i Brophy, Connie  
87
Montijano i Pérez, Cristina
34
Carmenati, Emanuela
37
Borrull i March, Antonia Maria
35
Carreras Recordà, Margarita
136
Carmenati, Emanuela
37
Casanovas i Danés, Sílvia
22
Ardiaca i Goni, Magda
43
Castillo Tienda, Francisco
198
Dalmau i Domingo, Roser
44
Catà Codina, Pilar
148
Olano i Lafita, Virginia
45
Clavero Vicente, Ismael
158
Mirabet i Cucala, Montse
46
Clariana Patron, Ricart
188
Gilabert i Escribá, Elisa
47
Cobler i Martinez, Elena
64
Tarrazón Rodón, Mercedes
48
Coll Canet, Gloria
191
Ramoneda, Pilar
49
Conti, Alessia
203
Vilaseca i Baró, Sheila
51
Cortés i Pastor, Marc
96
Uxo de la Yglesia, Marta
52
Cuadras Collsamata, Joan
117
Espinós i Borrás, Fernando
54
Cuadrat Morejón, Rebeca
167
Cabello i Guilera, Angels
58
Dalmau i Domingo, Roser
44
Martí Baldellou, Consol
59
De Balanzo i Solà, Iago
1
Esparrica i Gil, Judith
60
De Irala Indart, Begoña
29
Redorta i Lorente, Josep
61
De la Càmara, Belen
160
Nomen i Chavarría, Rosa M.
62
Esparrica i Gil, Judith
60
Alaball i Gimenez, Mercè
63
Espinós i Borrás, Fernando
54
Cobler i Martinez, Elena
64
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)
12
Maeso i García, Lluïsa
65
Ferrari i Rebull, Francesca
31
Molinero i Ruiz, Francisco
66
Fita Mir, Elena
200
Borrell i Pla, Neus
67
Fité i Guarro, Josep
114
Izquierdo i Molinero, Miquel
71
Gago i López, Pablo
80
Guitart i Sabater, Elisabeth
73
Gamero Gómez, Joan
138
Marquez i Losada , Elena
78
García Galvan, Juan Carlos
152
Gago i López, Pablo
80
Garcia Heredero, Rafael
178
Pinilla i Gracia, Carolina
81
Garcia i Coll, Joana
116
Vinaixa i Montané, Jordi Blai
82
Garcia Roqueta, Carles
177
Hohn i Abad, Marion
83
Gilabert i Escribá, Elisa
47
Cabós i Solé, Isabel
84
Guerrero Mendoza, Ester
194
Prokopljevic, Milena
86
Guitart i Sabater, Elisabeth
73
Capdevila i Brophy, Connie  
87
Herms Fontquerni, Renata
153
López i Amo, Mireia
89
Hernández Moreno, Montse
204
Munné i Tomás, Maria
91
Hernando i Ponce, Marcos Antonio
118
Cortés i Pastor, Marc
96
Hohn i Abad, Marion
83
Masip i Vidal, Jordi
97
Iñiguez Marín, Concepción
161
Pons i García, Gemma
99
Isern Rovira, Anna
105
Rodríguez Viñas, Patrícia
102
Izquierdo i Molinero, Miquel
71
Osete Gómez, Jaume
104
Jarque Julian , Laura Ester
139
Isern Rovira, Anna
105
Labrador i Carrasco, Ernestina
15
Bobet Brieba, Sebastian
110
Lagen Vidal, Juan
168
Fité i Guarro, Josep
114
Latorre Martínez, Javier
154
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 
115
López i Amo, Mireia
89
Garcia i Coll, Joana
116
Maeso i García, Lluïsa
65
Cuadras Collsamata, Joan
117
Marquez i Losada , Elena
78
Hernando i Ponce, Marcos Antonio
118
Martí Baldellou, Consol
59
Barredo Gutiérrez, Blanca
120
Martínez Romero, Maria José
137
Morral i Nadal, Núria
121
Masip i Vidal, Jordi
97
Baig Viñas, Marçal
124
Mateu González, Albert
176
Alvarez Roca, Clara
125
Menéndez i Cuenca, Mª Angeles
4
Rodríguez Rodríguez, Albert
126
Mesas Jimenez, Isabel
134
Tena Pera, Ramón
128
Milan Mesa, Josefa Maria
185
Abella Ezquerra, Carme
130
Mir Martin, Montse
180
Mesas Jimenez, Isabel
134
Mirabet i Cucala, Montse
46
Nardi Prat, Antoni
135
Molinero i Ruiz, Francisco
66
Carreras Recordà, Margarita
136
Montijano i Pérez, Cristina
34
Martínez Romero, Maria José
137
Montobbio Campa, Lucia
187
Gamero Gómez, Joan
138
Montosa Fernandez, Sonsoles
175
Jarque Julian , Laura Ester
139
Morral i Nadal, Núria
121
Sala Godia, Eva
142
Movilla Rubio, M. Teresa
202
Buscarons Gelabertó, Mònica
143
Munné i Tomás, Maria
91
Barrena C asero, Germán
144
Nardi Prat, Antoni
135
Vall Carbonell, Gemma
145
Navas Jara, Maria
162
Salazar Sanchís, Noelia
146
Nomen i Chavarría, Rosa M.
62
Riera Solà, Lluis
147
Olano i Lafita, Virginia
45
Catà Codina, Pilar
148
Ortuño I Muñoz, José Pascual
2
Torné Coloreu, Anna
150
Osete Gómez, Jaume
104
García Galvan, Juan Carlos
152
Pastor Pérez, Xavier
156
Herms Fontquerni, Renata
153
Pedrola Jándula, Elsa
174
Latorre Martínez, Javier
154
Perelló i Scherdel, Catherine
9
Pastor Pérez, Xavier
156
Pinilla i Gracia, Carolina
81
Clavero Vicente, Ismael
158
Polo Prados, Sonia
165
Ayala Rovira, Marta
159
Ponce Mas, Marta
199
De la Càmara, Belen
160
Ponce Perez, Esther
172
Iñiguez Marín, Concepción
161
Pons i García, Gemma
99
Navas Jara, Maria
162
Prokopljevic, Milena
86
Boncompte Pueyo, Elisabet
163
Pujol Carme, Mireia Carme
184
Polo Prados, Sonia
165
Ramoneda, Pilar
49
Urquiza Finestras, Gloria
166
Redorta i Lorente, Josep
61
Cuadrat Morejón, Rebeca
167
Reinoso Prusilla, Alberto Ibai
173
Lagen Vidal, Juan
168
Ribó Soldevila, Laura
196
Viaplana Blasco, Montserrat
169
Riera Solà, Lluis
147
Vencells I Dunjó, Jordi
171
Rivelles Puig, Xavier Salvador
190
Ponce Perez, Esther
172
Rodríguez Rodríguez, Albert
126
Reinoso Prusilla, Alberto Ibai
173
Rodríguez Viñas, Patrícia
102
Pedrola Jándula, Elsa
174
Román i Soler,  Artur
28
Montosa Fernandez, Sonsoles
175
Rosés Sala, Carles
179
Mateu González, Albert
176
Sala Godia, Eva
142
Garcia Roqueta, Carles
177
Salazar Sanchís, Noelia
146
Garcia Heredero, Rafael
178
Sánchez Tena, Santiago
197
Rosés Sala, Carles
179
Sendra i Montes, Joan
32
Mir Martin, Montse
180
Soler i Roque, Ma Rosario
7
Pujol Carme, Mireia Carme
184
Soler, Verónica
201
Milan Mesa, Josefa Maria
185
Tarrazón Rodón, Mercedes
48
Tinoco Camarena, José Manuel
186
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 
115
Montobbio Campa, Lucia
187
Tena Pera, Ramón
128
Clariana Patron, Ricart
188
Tinoco Camarena, José Manuel
186
Rivelles Puig, Xavier Salvador
190
Torné Coloreu, Anna
150
Coll Canet, Gloria
191
Urquiza Finestras, Gloria
166
Vives Matheu, Antoni
192
Uxo de la Yglesia, Marta
52
Vidal Sanjuan, Agnes
193
Vall Carbonell, Gemma
145
Guerrero Mendoza, Ester
194
Vall i Rius, Anna
21
Vilella Arqué, Sònia
195
Vencells I Dunjó, Jordi
171
Ribó Soldevila, Laura
196
Viaplana Blasco, Montserrat
169
Sánchez Tena, Santiago
197
Vidal i Teixidor, Antoni
5
Castillo Tienda, Francisco
198
Vidal Sanjuan, Agnes
193
Ponce Mas, Marta
199
Vilaseca i Baró, Sheila
51
Fita Mir, Elena
200
Vilella Arqué, Sònia
195
Soler, Verónica
201
Villanueva i Rey, Núria
19
Movilla Rubio, M. Teresa
202
Vinaixa i Montané, Jordi Blai
82
Conti, Alessia
203
Vives Matheu, Antoni
192
Hernández Moreno, Montse
204

TOTAL ASSOCIATS/ADES = 131                 Data actualització: JULIOL 2019

MEMBRE D'HONOR Sr.Bonaventura Baiget García Cuervo 

MEMBRES COL·LABORADORS


Dra. Immaculada Armadans Tremolosa

Dra. Isabel Viola Demestre 

Dra. Vânia Loureiro Campelo

Sr. Antoni Plou Manzano