ACDMA

L'associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un/a professional de la mediació? DIRECTORI ----- Visiteu la XARXA SOCIAL ACDMA Trobareu totes les activitats de l'associació i esdeveniments del món dels ADRs

DÓNA'T D'ALTA

Què cal fer per associar-vos? 

 1. Complir els requisits de l'article 6 dels Estatuts de l'entitat.
 2. Omplir el formulari en línia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya + omplir i enviar a info@acdma.org el formulari en word de petició d'alta
 3. Presentar la documentació en paper per correu postal  al Rocafort, 242 bis, 3a planta (Espai CIEMEN) 08029 Barcelona.
 4. O bé, el més aconsellable,  enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf


La documentació dels associats i associades consta dels 5 ó 6 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
 3. Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
 4. Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes. OPCIÓ: Seguro Mediadores 2019 ACDMA solicitud
 5. Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari  i llegiu les diferents opcions  per explicar el vostre inici professional en ADR en general 
 6. OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)

Què cal fer per a PRE- associar-vos?

 • Complir els requisits de l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
 • Omplir el formulari en linia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya 
 • Enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf

La documentació dels pre-associats i pre-associades consta des 2 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o títol si ja ha estat finalitzada en pdf.

ESTATUTS ACDMA PER A NOUS ASSOCIATS  

Article 6: Pot formar part de l’Associació tota persona física que, d’acord amb el reglament d'admissió aprovat per l'Assamblea General, reuneixi i acrediti els següents requisits:
a)     Estar en possessió d'un títol universitari
b)     Una formació i capacitació específica en mediació obtinguda d’acord amb la regulació establerta legalment. La Junta Directiva podrà reconèixer implícita aquesta formació en aquelles persones que realitzin o hagin realitzat una tasca docent o investigadora en la mediació que notòriament la pressuposi ,
c)     Una experiència professional en la mediació degudament acreditada a la Junta Directiva o superar un curs pràctic de la mediació, degudament homologat
d)     No tenir antecedents penals dolosos vigents ni estar expulsada o sancionada greument per cap associació o col·legi professional
e)     Disposar i mantenir operatius els elements tècnics que permetin la permanent comunicació telemàtica de la persona associada amb l’Associació, objectiu prioritari d’aquesta
f)      Sol·licitar-ho per escrit i ser admesa per la Junta Directiva, La Junta Directiva no podrà denegar l’admissió si es reuneixen els anteriors requisits

QUOTES: 30 euros d'inscripció i 2 quotes a l'any de 50 euros. Total = 100 euros per any

PRE-ASSOCIATS 
Article 8:
La Junta Directiva podrà atorgar temporalment la condició d'estudiant pre-associat a aquelles persones que estiguin formant-se com a futurs mediadors
El reconeixement d’aquesta condició comportarà la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, amb la quota reduïda que estableixi l’Assemblea General, però sense tenir dret a vot en els organismes associatius

QUOTES: 50 euros a l'any

COL·LABORADORS/ES 
Article 9:  A las persones o institucions que acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació i implantació de la mediació, a proposta de l'associació, se'ls podrà reconèixer la condició de col·laborador/ad’acord amb lo que disposi el reglament d’admissió aprovat per l’Assemblea General.  La condició reconeguda de col·laborador/a comportarà també la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, condicionada o no a la reciprocitat envers els associats i d’assistir als actes associatius però sense tenir dret a vot en els mateixos

QUOTES: 0 euros

Article 25: En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres pre-associats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Per registrar-se al Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es necessita:

 1. Titulació universitària
 2. Formació homologada pel Centre de Mediació tal com estableix la llei catalana de 2009 http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/formacio_homologada/ o bé formació no homologada complint els requisits Ordre JUS/245/2014 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/mediacio_en_dret_privat
 3. Estar col·legiada en un Col·legi Professional o bé en una Associació professional com per exemple ACDMA. (Es pot pertànyer a un col·legi i a una associació professional alhora, de fet, moltes persones mediadores tenen aquesta doble adscripció per militància en la mediació de conflictes)
 4. Tenir una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
 5. Presentar la sol·licitud i tots els documents anteriors originals o compulsats.Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a una associació professional de la mediació [581,87 KB ]

ASSOCIATS I ASSOCIADES ACDMA ACTUALITZAT 3 DESEMBRE 2020

ORDRE ANTIGUITAT

ORDRE ALFABÈTIC

De Balanzo i Solà, Iago

1

Abella Ezquerra, Carme

130

Ortuño I Muñoz, José Pascual

2

Ahaik Cecilia, Jessica

220

Vidal i Teixidor, Antoni

5

Alaball i Gimenez, Mercè

63

Borras i  Cabaces, Tre

6

Alvarez Roca, Clara

125

Soler i Roque, Ma Rosario

7

Ardiaca i Goni, Magda

43

Perelló i Scherdel, Catherine

9

Ayala Rovira, Marta

159

Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)

12

Baig Viñas, Marçal

124

Barnadas i Vintró, Elisabet

14

Barnadas i Vintró, Elisabet

14

Labrador i Carrasco, Ernestina

15

Barredo Gutiérrez, Blanca

120

Calderer i Pérez, Núria

16

Bobet Brieba, Sebastian

110

Villanueva i Rey, Núria

19

Boncompte Pueyo, Elisabet

163

Vall i Rius, Anna

21

Borras i  Cabaces, Tre

6

Casanovas i Danés, Sílvia

22

Borrell i Pla, Neus

67

Román i Soler,  Artur

28

Borrull i March, Antonia Maria

35

De Irala Indart, Begoña

29

Buscarons Gelabertó, Mònica

143

Ferrari i Rebull, Francesca

31

Cabello i Guilera, Angels

58

Sendra i Montes, Joan

32

Cabós i Solé, Isabel

84

Montijano i Pérez, Cristina

34

Calderer i Pérez, Núria

16

Borrull i March, Antonia Maria

35

Calvet Cortés, Andreu

214

Carmenati, Emanuela

37

Canals Mainar, Maria

222

Ardiaca i Goni, Magda

43

Capdevila i Brophy, Connie  

87

Dalmau i Domingo, Roser

44

Carmenati, Emanuela

37

Olano i Lafita, Virginia

45

Carreras Recordà, Margarita

136

Mirabet i Cucala, Montse

46

Casanovas i Danés, Sílvia

22

Gilabert i Escribá, Elisa

47

Castillo Tienda, Francisco

198

Tarrazón Rodón, Mercedes

48

Clariana Patron, Ricart

188

Ramoneda, Pilar

49

Clavero Vicente, Ismael

158

Uxo de la Yglesia, Marta

52

Cobler i Martinez, Elena

64

Espinós i Borrás, Fernando

54

Coll Canet, Gloria

191

Cabello i Guilera, Angels

58

Comellas Perramón, Jordi

215

Martí Baldellou, Consol

59

Conti, Alessia

203

Esparrica i Gil, Judith

60

Corbera Garrido, Xavier

217

Redorta i Lorente, Josep

61

Cruz, Susanna

207

Alaball i Gimenez, Mercè

63

Cortés i Pastor, Marc

96

Cobler i Martinez, Elena

64

Dalmau i Domingo, Roser

44

Maeso i García, Lluïsa

65

De Balanzo i Solà, Iago

1

Molinero i Ruiz, Francisco

66

De Irala Indart, Begoña

29

Borrell i Pla, Neus

67

De la Càmara, Belen

160

Izquierdo i Molinero, Miquel

71

Esparrica i Gil, Judith

60

Guitart i Sabater, Elisabeth

73

Espinós i Borrás, Fernando

54

Marquez i Losada , Elena

78

Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)

12

Gago i López, Pablo

80

Ferrari i Rebull, Francesca

31

Pinilla i Gracia, Carolina

81

Fita Mir, Elena

200

Vinaixa i Montané, Jordi Blai

82

Fité i Guarro, Josep

114

Hohn i Abad, Marion

83

Gago i López, Pablo

80

Cabós i Solé, Isabel

84

Gainza Martinez, Mireia

205

Prokopljevic, Milena

86

Gamero Gómez, Joan

138

Capdevila i Brophy, Connie  

87

Garcia Heredero, Rafael

178

Munné i Tomás, Maria

91

Garcia i Coll, Joana

116

Cortés i Pastor, Marc

96

Garcia Roqueta, Carles

177

Masip i Vidal, Jordi

97

Gilabert i Escribá, Elisa

47

Pons i García, Gemma

99

González Garrigues, Francesc

223

Rodríguez Viñas, Patrícia

102

Guerrero Mendoza, Ester

194

Isern Rovira, Anna

105

Guitart i Sabater, Elisabeth

73

Sánchez Pérez, Montserrat

108

Herms Fontquerni, Renata

153

Bobet Brieba, Sebastian

110

Hernando i Ponce, Marcos Antonio

118

Fité i Guarro, Josep

114

Hohn i Abad, Marion

83

Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 

115

Iñiguez Marín, Concepción

161

Garcia i Coll, Joana

116

Isern Rovira, Anna

105

Hernando i Ponce, Marcos Antonio

118

Izquierdo i Molinero, Miquel

71

Barredo Gutiérrez, Blanca

120

Jarque Julian , Laura Ester

139

Morral i Nadal, Núria

121

Labrador i Carrasco, Ernestina

15

Baig Viñas, Marçal

124

Lagen Vidal, Juan

168

Alvarez Roca, Clara

125

Latorre Martínez, Javier

154

Rodríguez Rodríguez, Albert

126

Ludeña, Cristina

211

Tena Pera, Ramón

128

Maeso i García, Lluïsa

65

Abella Ezquerra, Carme

130

Marquez i Losada , Elena

78

Mesas Jimenez, Isabel

134

Martí Baldellou, Consol

59

Nardi Prat, Antoni

135

Martí Cabestany, Ester

208

Carreras Recordà, Margarita

136

Martínez Romero, Maria José

137

Martínez Romero, Maria José

137

Masip i Vidal, Jordi

97

Gamero Gómez, Joan

138

Mateu González, Albert

176

Jarque Julian , Laura Ester

139

Mendoza Martínez, Sara

216

Sala Godia, Eva

142

Mesas Jimenez, Isabel

134

Buscarons Gelabertó, Mònica

143

Milan Mesa, Josefa Maria

185

Vall Carbonell, Gemma

145

Mingote Álvarez, Andrés

221

Salazar Sanchís, Noelia

146

Mir Martin, Montse

180

Riera Solà, Lluis

147

Mirabet i Cucala, Montse

46

Torné Coloreu, Anna

150

Molinero i Ruiz, Francisco

66

Herms Fontquerni, Renata

153

Montijano i Pérez, Cristina

34

Latorre Martínez, Javier

154

Montobbio Campa, Lucia

187

Pastor Pérez, Xavier

156

Montosa Fernandez, Sonsoles

175

Clavero Vicente, Ismael

158

Morral i Nadal, Núria

121

Ayala Rovira, Marta

159

Movilla Rubio, M. Teresa

202

De la Càmara, Belen

160

Munné i Tomás, Maria

91

Iñiguez Marín, Concepción

161

Nardi Prat, Antoni

135

Navas Jara, Maria

162

Navas Jara, Maria

162

Boncompte Pueyo, Elisabet

163

Nazarenko, Vica

224

Polo Prados, Sonia

165

Olano i Lafita, Virginia

45

Lagen Vidal, Juan

168

Ortuño I Muñoz, José Pascual

2

Viaplana Blasco, Montserrat

169

Pastor Pérez, Xavier

156

Reinoso Prusilla, Alberto Ibai

173

Pedrola Jándula, Elsa

174

Pedrola Jándula, Elsa

174

Perelló i Scherdel, Catherine

9

Montosa Fernandez, Sonsoles

175

Pinilla i Gracia, Carolina

81

Mateu González, Albert

176

Planes Rovira, Oscar

212

Garcia Roqueta, Carles

177

Polo Prados, Sonia

165

Garcia Heredero, Rafael

178

Ponce Mas, Marta

199

Rosés Sala, Carles

179

Pons i García, Gemma

99

Mir Martin, Montse

180

Poveda López, Jose

218

Pujol Carme, Mireia Carme

184

Prada Sevilla, Adrian

210

Milan Mesa, Josefa Maria

185

Prokopljevic, Milena

86

Tinoco Camarena, José Manuel

186

Pujol Carme, Mireia Carme

184

Montobbio Campa, Lucia

187

Ramoneda, Pilar

49

Clariana Patron, Ricart

188

Redorta i Lorente, Josep

61

Rivelles Puig, Xavier Salvador

190

Reinoso Prusilla, Alberto Ibai

173

Coll Canet, Gloria

191

Ribó Soldevila, Laura

196

Vives Matheu, Antoni

192

Riera Solà, Lluis

147

Vidal Sanjuan, Agnes

193

Rivelles Puig, Xavier Salvador

190

Guerrero Mendoza, Ester

194

Rodríguez Rodríguez, Albert

126

Vilella Arqué, Sònia

195

Rodríguez Viñas, Patrícia

102

Ribó Soldevila, Laura

196

Román i Soler,  Artur

28

Sánchez Tena, Santiago

197

Rosés Sala, Carles

179

Castillo Tienda, Francisco

198

Sala Godia, Eva

142

Ponce Mas, Marta

199

Salazar Sanchís, Noelia

146

Fita Mir, Elena

200

Sánchez Pérez, Montserrat

108

Soler Soriano, Verónica

201

Sánchez Tena, Santiago

197

Movilla Rubio, M. Teresa

202

Sendra i Montes, Joan

32

Conti, Alessia

203

Sepúlveda Rivero, Juan Antonio

209

Gainza Martinez, Mireia

205

Solé Esparrell, Albert

219

Wilhelm Wainsztein, Javier

206

Soler i Roque, Ma Rosario

7

 Cruz, Susanna

207

Soler Soriano, Verónica

201

Martí Cabestany, Ester

208

Tarrazón Rodón, Mercedes

48

Sepúlveda Rivero, Juan Antonio

209

Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 

115

Prada Sevilla, Adrian

210

Tena Pera, Ramón

128

Ludeña, Cristina

211

Tinoco Camarena, José Manuel

186

Planes Rovira, Oscar

212

Torné Coloreu, Anna

150

Vancells  Roldós, Helena

213

Uxo de la Yglesia, Marta

52

Calvet Cortés, Andreu

214

Vall Carbonell, Gemma

145

Comellas Perramón, Jordi

215

Vall i Rius, Anna

21

Mendoza Martínez, Sara

216

Vancells  Roldós, Helena

213

Corbera Garrido, Xavier

217

Viaplana Blasco, Montserrat

169

Poveda López, Jose

218

Vidal i Teixidor, Antoni

5

Solé Esparrell, Albert

219

Vidal Sanjuan, Agnes

193

Ahaik Cecilia, Jessica

220

Vilella Arqué, Sònia

195

Mingote Álvarez, Andrés

221

Villanueva i Rey, Núria

19

Canals Mainar, Maria

222

Vinaixa i Montané, Jordi Blai

82

González Garrigues, Francesc

223

Vives Matheu, Antoni

192

Nazarenko, Vica

224

Wickaert, Stéphane

225

Wickaert, Stéphane

225

Wilhelm Wainsztein, Javier

206


Data actualització: 3 DESEMBRE 2020


MEMBRE D'HONOR 
Sr. Bonaventura Baiget García Cuervo 
MEMBRES COL·LABORADORES

Dra. Immaculada Armadans Tremolosa
Dra. Isabel Viola Demestre 
Dra. Vânia Loureiro Campelo