ACDMA

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un professionals de la mediació? Obri el directori indexat per demarcacions i especialitats: DIRECTORI PÚBLIC DESEMBRE 2017

Us voleu associar? ompliu formulari en línia

ASSOCIATS I ASSOCIADES : Com fer servir l´espai de l´ACDMA per fer les vostres mediacions?

DÓNA'T D'ALTA

Què cal fer per associar-vos? 

 1. Complir els requisits de l'article 6 dels Estatuts de l'entitat.
 2. Omplir el formulari en línia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya  
 3. Presentar la documentació en paper per correu postal  al Rocafort, 242 bis, 3a planta (Espai CIEMEN) 08029 Barcelona.
 4. O bé, el més aconsellable,  enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf
La documentació dels associats i associades consta dels 5 ó 6 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
 3. Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
 4. Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes. Descarregueu-vos publicitat 
 5. Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari  i llegiu les diferents opcions  per explicar el vostre inici professional en ADR en general 
 6. OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)

Què cal fer per a PRE- associar-vos?

 • Complir els requisits de l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
 • Omplir el formulari en linia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya 
 • Enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf

La documentació dels pre-associats i pre-associades consta des 2 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o títol si ja ha estat finalitzada en pdf.

ESTATUTS ACDMA PER A NOUS ASSOCIATS  

Article 6: Pot formar part de l’Associació tota persona física que, d’acord amb el reglament d'admissió aprovat per l'Assamblea General, reuneixi i acrediti els següents requisits:
a)     Estar en possessió d'un títol universitari
b)     Una formació i capacitació específica en mediació obtinguda d’acord amb la regulació establerta legalment. La Junta Directiva podrà reconèixer implícita aquesta formació en aquelles persones que realitzin o hagin realitzat una tasca docent o investigadora en la mediació que notòriament la pressuposi ,
c)     Una experiència professional en la mediació degudament acreditada a la Junta Directiva o superar un curs pràctic de la mediació, degudament homologat
d)     No tenir antecedents penals dolosos vigents ni estar expulsada o sancionada greument per cap associació o col·legi professional
e)     Disposar i mantenir operatius els elements tècnics que permetin la permanent comunicació telemàtica de la persona associada amb l’Associació, objectiu prioritari d’aquesta
f)      Sol·licitar-ho per escrit i ser admesa per la Junta Directiva, La Junta Directiva no podrà denegar l’admissió si es reuneixen els anteriors requisits

QUOTES: 30 euros d'inscripció i 2 quotes a l'any de 45 euros. Total = 90 euros per any

PRE-ASSOCIATS 
Article 8:
La Junta Directiva podrà atorgar temporalment la condició d'estudiant pre-associat a aquelles persones que estiguin formant-se com a futurs mediadors
El reconeixement d’aquesta condició comportarà la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, amb la quota reduïda que estableixi l’Assemblea General, però sense tenir dret a vot en els organismes associatius

QUOTES: 45 euros a l'any

COL·LABORADORS/ES 
Article 9:  A las persones o institucions que acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació i implantació de la mediació, a proposta de l'associació, se'ls podrà reconèixer la condició de col·laborador/ad’acord amb lo que disposi el reglament d’admissió aprovat per l’Assemblea General.  La condició reconeguda de col·laborador/a comportarà també la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, condicionada o no a la reciprocitat envers els associats i d’assistir als actes associatius però sense tenir dret a vot en els mateixos

QUOTES: 0 euros

Article 25: En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres pre-associats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Per registrar-se al Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es necessita:

 1. Titulació universitària
 2. Formació homologada pel Centre de Mediació tal com estableix la llei catalana de 2009 http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/formacio_homologada/ o bé formació no homologada complint els requisits Ordre JUS/245/2014 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/mediacio_en_dret_privat
 3. Estar col·legiada en un Col·legi Professional o bé en una Associació professional com per exemple ACDMA. (Es pot pertànyer a un col·legi i a una associació professional alhora, de fet, moltes persones mediadores tenen aquesta doble adscripció per militància en la mediació de conflictes)
 4. Tenir una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
 5. Presentar la sol·licitud i tots els documents anteriors originals o compulsats.Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a una associació professional de la mediació pdf icon[581,87 KB ]

MEMBRES ASSOCIATS NOVEMBRE 2018Per ordre alfabèticPer ordre antiguitat


Abella Ezquerra, Carme

130


De Balanzo i Solà, Iago

1

Alaball i Gimenez, Mercè

63


Ortuño I Muñoz, José Pascual

2

ALVAREZ ROCA, Clara

125


Jover I Padró, Josep

3

Ardiaca, Magda

43


Menéndez i Cuenca, Mª Angeles

4

Ayala Rovira, Marta

159


Vidal i Teixidor, Antoni

5

Baig, Marçal

124


Borras i  Cabaces, Tre

6

Baiget i Salat, Buenaventura

17


Soler i Roque, Ma Rosario

7

Barnadas i Vintró, Elisabet

14


Boix, Ma Eulalia

8

Barredo Gutiérrez, Blanca

120


Perelló i Scherdel, Catherine

9

Barrena C asero, Germán

144


Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)

12

Bobet Brieba, Sebastian

110


Barnadas i Vintró, Elisabet

14

Boix, Ma Eulalia

8


Labrador i Carrasco, Ernestina

15

Boncompte Pueyo, Elisabet

163


Calderer i Pérez, Núria

16

Borras i  Cabaces, Tre

6


Baiget i Salat, Buenaventura

17

Borrell i Pla, Neus

67


Villanueva i Rey, Núria

19

Borrull i March, Antonia Maria

35


Vall i Rius, Anna

21

Buscarons Gelabertó, Mònica

143


Casanovas i Danés, Sílvia

22

Cabello i Guilera, Angels

58


Román i Soler,  Artur

28

Cabós i Solé, Isabel

84


De Irala Indart, Begoña

29

Calderer i Pérez, Núria

16


Ferrari i Rebull, Francesca

31

Capdevila i Brophy, Connie  

87


Sendra i Montes, Joan

32

Carmenati, Emanuela

37


Montijano i Pérez, Cristina

34

Carreras Recordà, Margarita

136


Borrull i March, Antonia Maria

35

Casanovas i Danés, Sílvia

22


Carmenati, Emanuela

37

Catà Codina, Pilar

148


Ramoneda, Pilar
42

Chávez Gómez, Mariana

103


Ardiaca, Magda

43

Clavero Vicente, Ismael

158


Dalmau i Domingo, Roser

44

Cobler i Martinez, Elena

64


Olano i Lafita, Virginia

45

CORBERO VINYALS, GEORGINA

181


Mirabet i Cucala, Montse

46

Cortés i Pastor, Marc

96


Gilabert i Escribá, Elisa

47

Cuadras Collsamata, Joan

117


Tarrazón Rodón, Mercedes
48

Cuadrat Morejón , Rebeca

167


Vilaseca i Baró, Sheila

51

Dalmau i Domingo, Roser

44


Uxo de la Yglesia, Marta

52

De Balanzo i Solà, Iago

1


Espinós i Borrás, Fernando

54

De Irala Indart, Begoña

29


Cabello i Guilera, Angels

58

De la Càmara, Belen

160


Martí Baldellou, Consol

59

Diaz Rodriguez, Ma del Mar

164


Esparrica i Gil, Judith

60

Esparrica i Gil, Judith

60


Redorta i Lorente, Josep

61

Espinós i Borrás, Fernando

54


Nomen i Chavarría, Rosa M.

62

Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)

12


Alaball i Gimenez, Mercè

63

Ferrari i Rebull, Francesca

31


Cobler i Martinez, Elena

64

Fité i Guarro, Josep

114


Maeso i García, Lluïsa

65

Gago i López, Pablo

80


Molinero i Ruiz, Francisco

66

Gamero Gómez, Joan

138


Borrell i Pla, Neus

67

Garcia i Coll, Joana

116


Juarez i Romero , Juana

68

García Galvan, Juan Carlos

152


Guedea i Marco, Elisenda

70

Garcia Heredero, Rafael

178


Izquierdo i Molinero, Miquel

71
Garcia Roqueta, Carles

177


Ocaña i Pérez, Fuensanta

72

Gilabert i Escribá, Elisa

47


Guitart i Sabater, Elisabeth

73

Grima Rosa, Josep Maria

151


Marquez i Losada , Elena

78

Guedea i Marco, Elisenda

70


Gago i López, Pablo

80

Guitart i Sabater, Elisabeth

73


Pinilla i Gracia, Carolina

81

Herms Fontquerni, Renata

153


Vinaixa i Montané, Jordi Blai

82

Hernando i Ponce, Marcos Antonio

118


Hohn i Abad, Marion

83

Hohn i Abad, Marion

83


Cabós i Solé, Isabel

84

Iñiguez Marín, Concepción

161


Prokopljevic, Milena

86

Isern Rovira, Anna

105


Capdevila i Brophy, Connie  

87

Izquierdo i Molinero, Miquel

71


López i Amo, Mireia

89

Jarque Julian , Laura Ester

139


Munné i Tomás, Maria

91

Jorge Huerta, Anais

155


Oliete i Burillo, Núria M.

93

Jornet Pujol, Maria Belén

132


Cortés i Pastor, Marc

96

Jover I Padró, Josep

3


Masip i Vidal, Jordi

97

Juarez i Romero , Juana

68


Pons i García, Gemma

99

Labrador i Carrasco, Ernestina

15


Rodríguez Viñas, Patrícia

102

Lagen Vidal, Juan

168


Chávez Gómez, Mariana

103

Latorre Martínez, Javier

154


Osete Gómez, Jaume

104

López i Amo, Mireia

89


Isern Rovira, Anna

105

Maeso i García, Lluïsa

65


Sánchez Pérez, Montserrat

108

Marquez i Losada , Elena

78


Montseny Medalla, Gala

109

Martí Baldellou, Consol

59


Bobet Brieba, Sebastian

110

Martínez Romero, Maria José

137


Fité i Guarro, Josep

114

Masip i Vidal, Jordi

97


Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 

115

Mateu González, Albert

176


Garcia i Coll, Joana

116

Menéndez i Cuenca, Mª Angeles

4


Cuadras Collsamata, Joan

117

Mesas Jimenez, Isabel

134


Hernando i Ponce, Marcos Antonio

118

MILAN MESA, JOSEFA MARIA

185


Barredo Gutiérrez, Blanca

120

Mirabet i Cucala, Montse

46


Morral i Nadal, Núria

121

Molinero i Ruiz, Francisco

66


Baig, Marçal

124

Montijano i Pérez, Cristina

34


ALVAREZ ROCA, Clara

125

Montosa Fernandez, Sonsoles

175


RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Albert

126

Montseny Medalla, Gala

109


Tena Pera, Ramón

128

Morón Manzano, Josefa

140


Abella Ezquerra, Carme

130

Morral i Nadal, Núria

121


Sacasas, Maria

131

Munné i Tomás, Maria

91


Jornet Pujol, Maria Belén

132

Nardi Prat, Antoni

135


Mesas Jimenez, Isabel

134

Navas Jara, Maria

162


Nardi Prat, Antoni

135

Nomen i Chavarría, Rosa M.

62


Carreras Recordà, Margarita

136

Ocaña i Pérez, Fuensanta

72


Martínez Romero, Maria José

137

Olano i Lafita, Virginia

45


Gamero Gómez, Joan

138

Oliete i Burillo, Núria M.

93


Jarque Julian , Laura Ester

139

Olivencia Martinez, Carme

170


Morón Manzano, Josefa

140

Ortuño I Muñoz, José Pascual

2


Sala Godia, Eva

142

Osete Gómez, Jaume

104


Buscarons Gelabertó, Mònica

143

Pastor Pérez, Xavier

156


Barrena C asero, Germán

144

Pedrola Jándula, Elsa

174


VALL CARBONELL, Gemma

145

Perelló i Scherdel, Catherine

9


Salazar Sanchís, Noelia

146

Pinilla i Gracia, Carolina

81


Riera Solà, Lluis

147

Polo Prados, Sonia

165


Catà Codina, Pilar

148

Ponce Perez, Esther

172


Torné Coloreu, Anna

150

Pons i García, Gemma

99


Grima Rosa, Josep Maria

151

Prokopljevic, Milena

86


García Galvan, Juan Carlos

152
PUJOL CARME, MIREIA CARME

184


Herms Fontquerni, Renata

153

Ramoneda, Pilar

42


Latorre Martínez, Javier

154

Redorta i Lorente, Josep

61


Jorge Huerta, Anais

155

Reinoso Prusilla, Alberto Ibai

173


Pastor Pérez, Xavier

156

Riera Solà, Lluis

147


Clavero Vicente, Ismael

158

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Albert

126


Ayala Rovira, Marta

159

Rodríguez Viñas, Patrícia

102


De la Càmara, Belen

160

Román i Soler,  Artur

28


Iñiguez Marín, Concepción

161

Rosés Sala, Carles

179


Navas Jara, Maria

162

Sacasas, Maria

131


Boncompte Pueyo, Elisabet

163

Sala Godia, Eva

142


Diaz Rodriguez, Ma del Mar

164

Salazar Sanchís, Noelia

146


Polo Prados, Sonia

165

Sánchez Pérez, Montserrat

108


Urquiza Finestras, Gloria

166

Sendra i Montes, Joan

32


Cuadrat Morejón , Rebeca

167

Soler i Roque, Ma Rosario

7


Lagen Vidal, Juan

168

Tarrazón Rodón, Mercedes
48


Viaplana Blasco, Montserrat

169

Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 

115


Olivencia Martinez, Carme

170

Tena Pera, Ramón

128


Vencells I Dunjó, Jordi

171

Torné Coloreu, Anna

150


Ponce Perez, Esther
172

Urquiza Finestras, Gloria

166


Reinoso Prusilla, Alberto Ibai

173

Uxo de la Yglesia, Marta

52


Pedrola Jándula, Elsa

174

VALL CARBONELL, Gemma

145


Montosa Fernandez, Sonsoles

175

Vall i Rius, Anna

21


Mateu González, Albert

176

Vencells I Dunjó, Jordi

171

Garcia Roqueta, Carles

177

Viaplana Blasco, Montserrat

169


Garcia Heredero, Rafael

178

Vidal i Teixidor, Antoni

5


Rosés Sala, Carles

179

Vilaseca i Baró, Sheila

51


Corberó Vinyals, Georgina

181

Villanueva i Rey, Núria

19

Pujol Carme, Mireia Carme

184

Vinaixa i Montané, Jordi Blai

82


Millan Mesa, Josefa Maria

185

TOTAL ASSOCIATS/ADES = 131                   Data actualització: Desembre 2017


MEMBRES COL·LABORADORS


Dra. Immaculada Armadans Tremolosa

Dra. Isabel Viola Demestre 

Dra. Vânia Loureiro Campelo

Sr. Antoni Plou Manzano